Magyar Dohányújság

MAGYAR DOHÁNYTERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HUNGARIAN TOBACCO GROWERS ASSOCIATION

Kitöltési útmutató a K0076. számú nyomtatványhoz - nyomtatvány letöltés

2007.08.13. 19:20:34

Kitöltési útmutató a K0076. számú nyomtatványhoz- nyomtatvány letöltés

2007.08.13.


1. „A támogatási kérelmet benyújtó ügyfél adatai” rovatba írja be az Ön 10 jegyő ügyfél-regisztrációs számát és

nevét! A támogatási kérelmet eredetileg benyújtó ügyfél elhalálozása esetén az elhunyt ügyfél regisztrációs számát

és nevét kell beírni!
2. „A kapcsolattartó adatai” rovat mezıinek kitöltése a támogatási kérelmet eredetileg benyújtó ügyfél elhalálozása

esetén kötelezı! Itt kell feltüntetni annak a kapcsolattartónak az adatait, akivel az MVH a hivatalos kapcsolattartást

biztosítani tudja! (a „regisztráció szám” mezı kitöltése csak akkor kötelezı, ha a kapcsolattartó rendelkezik az

MVH által kiadott regisztrációs számmal).3. „A vis maior eset és kivételes körülmény tényét alátámasztó mellékletek megjelölése” rovatban jelölje a vis

maior kérelmében foglaltakat alátámasztó dokumentumokat (kérjük tegyen „X” jelet a megfelelı

négyzetbe/négyzetekbe)! Felhívom a figyelmét, hogy amennyiben hatóság (Mezıgazdasági Szakigazgatási

Hivatal/falugazdász, vagy Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség illetékes szerve vagy

egyéb hatóság) igazolja a vis maior körülmény fennállását, abban az esetben a „Hatósági igazolás” mellett szereplı

négyzetbe tegyen „X” jelet!Felhívom a figyelmét, hogy ezen vis maior kérelem a vis maior esetet, illetve kivételes körülményt

alátámasztó dokumentum nélkül nem fogadható el!4. „A vis maior eset rövid leírása” rovatban kérjük írja le röviden a vis maior esetet, illetve a kivételes körülmény

részleteit! Ebben a rovatban kérjük jelezni azt is, ha a vis maior kérelem az 5. rovatban nem részletezett támogatási

feltételek elmulasztására vonatkozik (például: dohány termesztés esetén az átlagtermés nem éri el jogszabályban

elıírt mértéket, stb).5. „A támogatási kérelem egészét érintı vis maior körülmény bejelentése” rovat kitöltése:5/1. rész kitöltése: amennyiben Önnek vis maior körülmény fennállása miatt nem állt módjában 2007. május 15-

ig benyújtani a támogatási kérelmét, és emiatt május 16. és június 11. között nyújtotta be azt, abban az esetben

tegyen „X” jelet a négyzetbe és mellékelje a támogatási kérelem határidıben történı benyújtását akadályozó vis

maior körülményt alátámasztó dokumentumot. Az MVH által elfogadott vis maior kérelem esetében nem kerül

alkalmazásra a támogatási kérelem késedelmes benyújtása miatt jogszabály szerint alkalmazandó szankció!Felhívom figyelmét, hogy a 2007. június 11-két követıen benyújtott támogatási kérelem esetén a késés vis maior

kérelemmel sem igazolható!
5/2. rész kitöltése: a területalapú támogatási kérelmet eredetileg benyújtó ügyfél halála esetén Önnek ebben a

rovatban „X” jelet kell tennie a négyzetbe!6. „A támogatási kérelemben bejelentett vis maiorral érintett parcellák valós adatainak bejelentése/ a Helyes Mezıgazdasági és

Környezeti Állapot (HMKÁ) elıírások elmulasztásának bejelentése” rovat kitöltése:a) A „támogatási kérelemben feltüntetett parcella adatok” alatti mezıkben tüntesse fel a vis maiorral érintett

parcelláknak az Ön (elhalálozás esetén: a támogatási kérelmet benyújtó elhunyt ügyfél) támogatási kérelmében

megadott adatait.b) A „vis maiorral érintett parcellaterület” oszlopában tüntesse fel a támogatási kérelemben feltüntetett parcella

területének azon területrészét, amelyet a vis maior körülmény valóban érintett.c) A „vis maiorral érintett parcellaterület hasznosítási kódja” oszlopában tüntesse fel az elızı oszlopba beírt

terület valós hasznosítását. Amennyiben a vis maior körülmény miatt ezen a területen a támogatási kérelmében

feltüntetett növénykultúra már nem található meg és Önnek nem volt módja új növénykultúrát elvetni, akkor

kérjük írja be a pihentetett területet azonosító PIH01 hasznosítási kódot!d) A „HMKÁ elıírások hiányos teljesítése” alatt jelezze, ha a 4/2004 (I. 13.) FVM rendelet 1. számú melléklete

szerinti Helyes Mezıgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ) elıírás(ai)t vis maior eset illetve kivételes

körülmény miatt nem tudja betartani a parcellán: Az 1-es szám alatti négyzetbe tett „X” jellel jelezze, ha az adott parcellán nem tudja betartani a

következı elıírást: „Tizenkettı százaléknál nagyobb lejtéső területen kapás kultúrák (burgonya,

csicsóka) termesztése tilos.”

 A 2-es szám alatti négyzetbe tett „X” jellel jelezze, ha az adott parcellán nem tudja betartani a

következı elıírást: „Szántóterületek mővelésben tartása, gyommentes állapot biztosítása.”

 A 3-as szám alatti négyzetbe tett „X” jellel jelezze, ha az adott parcellán nem tudja betartani a

következı elıírást: „A mezıgazdasági területeken a hasznosítás szempontjából nemkívánatos lágy- és

fásszárú növények megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni.”7. „Dátum és aláírás” rovatban írja be a kitöltés dátumát és írja alá saját kezőleg! Az ügyfél saját kező aláírása,

illetve cégek esetében cégszerő aláírás hiányában a vis maior kérelem nem fogadható el.


K0076. számú nyomtatvány


Kitőltési útmutató a K0076. számú nyomtatványhoz letőltésIdőjárás
Máshol vagyok:Kövessen minket