Magyar Dohányújság

MAGYAR DOHÁNYTERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HUNGARIAN TOBACCO GROWERS ASSOCIATION

A koronavírussal bővült a vis maior lehetőségek köre

2020.07.01. 11:40:00


A gazdálkodók immár hivatalosan is hivatkozhatnak a koronavírus-járvány miatti elháríthatatlan külső okra. Minden termelő vis maiort jelenthet, ha igazolni tudja, hogy a számára előírt támogatási feltételt – például értékesítési problémák miatti bevétel-elmaradás, építéshez kapcsolódó határidő teljesítésének ellehetetlenülése – a veszélyhelyzet alapjául szolgáló járványveszély miatt vagy a veszélyhelyzet miatt elrendelt korlátozásra visszavezethetően nem tudta teljesíteni.

A NAK írta meg, hogy az egyes támogatásokban vállalt kötelezettségek teljesítéseihez kapcsolódó, az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet módosítása révén bővült a vis maior-események köre a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Kormányrendelet alapján.

Amennyiben jogszabály nem zárja ki, a Magyar Államkincstár vis maiorként ismer el olyan, a rendelet szerint igazoltan bekövetkezett rendkívüli körülményt, cselekményt vagy eseményt (a továbbiakban együtt: esemény), amely előre nem látható, és amelynek következményeit az adott helyzetben általában elvárható gondosság tanúsítása esetén sem, vagy csak aránytalan mértékű beavatkozással lehetett volna elhárítani.

A vis maior bejelentés benyújtása

Az esemény bekövetkezésére vonatkozó bejelentést, valamint az esemény bekövetkezését igazoló dokumentumokat elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani az erre szolgáló elektronikus felületen.

A bejelentés tartalmazza:
  • az ügyfél-azonosítási adatokat,
  • az eseményre vonatkozó adatokat – különösen az esemény bekövetkezésének helyét, időpontját, az esemény leírását és következményeinek megjelölését -, és
  • az ügyfél nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az esemény mely intézkedés vagy intézkedések vonatkozásában merült fel, vagy
  • a bejelentés minden érintett támogatási intézkedés tekintetében érvényesítendő legyen.
Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a bejelentést
  • az esemény bekövetkezésétől számított huszonegy napon belül,
  • az ügyfél elhalálozása esetén a halotti anyakönyvi kivonat kézhezvételétől számított huszonegy napon belül, vagy
  • az ügyfél akadályoztatása esetén az akadály megszűnésétől számított huszonegy napon belül, amennyiben azonban a bejelentés termesztett növénykultúrát érint, úgy – a betakarítás tervezett időpontjára figyelemmel – a betakarítást megelőző tizenötödik napig, de legkésőbb az esemény bekövetkezésétől számított hat hónapon belül kell megtenni, amely határidő jogvesztő.


Forrás: magro.hu

Időjárás
Máshol vagyok:Kövessen minket