Magyar Dohányújság

MAGYAR DOHÁNYTERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HUNGARIAN TOBACCO GROWERS ASSOCIATION

2182/2005 (EK) számú Bizottsági Rendelet-DOHÁNYTÁMOGATÁS

2006.03.23. 16:00:03

2182/2005 (EK) számú Bizottsági Rendelet-DOHÁNYTÁMOGATÁS

2006.03.23.


A 2005. december 22-én kiadott 2182/2005 (EK) számú Bizottsági Rendelet, amely módosítja az 1973/2004 (EK) számú Rendeletet, mely az 1782/2003 (EK) Tanácsi Rendelet alkalmazásának a részletes szabályait rögzíti, annak a IV. és a IV. a fejezeteiben leírt támogatási rendszerekkel valamint a nyersanyagtermelésre előírt földhasználattal kapcsolatban

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347

2005. december 30.

 

 

17.c Fejezet

DOHÁNYTÁMOGATÁS

 

 

171. c. Cikkely

Meghatározások

 

E Fejezet használatához:

 

(a) „leszállítás” – olyan tevékenységet jelent, amely egy adott napon megy végbe, és melynek során egy termelő vagy egy termelői társulás egy termesztési szerződés alapján nyers dohányt ad át egy feldolgozó vállalatnak;

 

(b) „ellenőrző igazolás” – olyan okiratot jelent, amelyet az illetékes ellenőrző testület adott ki, s azt igazolja, hogy az adott dohány mennyiséget az elsődleges feldolgozó átvette, és hogy ezt a mennyiséget egy nyilvántartott szerződés alapján szállították le és hogy ezeket a tevékenységeket a jelen Rendelet 171.c.j. és 171.c.k. cikkelyei szerint hajtották végre;

 

(c)   „elsődleges feldolgozó” – olyan elismert természetes vagy jogi személyt jelent, aki a tevékenysége által a nyers dohány elsődleges feldolgozását elvégzi, saját nevében és saját költségén, egy vagy több elsődleges dohány feldolgozó vállalat közül, akik megfelelően fel vannak szerelve erre a célra;

 

(d) „elsődleges feldolgozás” – a termelő által leszállított nyers dohány feldolgozását jelenti egy stabil, raktározható termékké, melyet egységes bálákba vagy csomagokba raknak, a végső felhasználó (gyártó) minőségi előírásai szerint;

 

(e) „termelői társulás” – olyan tárulást jelent, amely a dohánytermelőket képviseli.

 

 

 

171. c.a. Cikkely

Nyers dohány fajtacsoportok

 

A nyers dohány fajtákat az alábbi csoportokba kell besorolni:

(a) mesterségesen szárított: a dohányt szárító kamrákban szárítják, szabályozott levegő cirkuláció, hőmérséklet és páratartalom mellett;

(b) természetesen szárított világos: a dohányt fedett helyen, levegőn szárítják;

(c)  természetesen szárított sötét: a dohányt fedett helyen, levegőn szárítják és értékesítés előtt fermentálják;

(d) tűzzel szárított:

(e)  napon szárított;

(f) Basmas (napon szárított);

(g) Katerini (napon szárított);

(h) Kaba-Koulak (klasszikus) és hasonlóak (napon szárított);

 

Minden csoporthoz tartozó fajta fel van sorolva a XXV. Számú Függelékben.

 

 

171. c.b. Cikkely

Elsődleges feldolgozók

 

1. A tagállamoknak engedélyezniük a területükön létrehozott elsődleges feldolgozókat és létre kell hozni a megfelelő feltételeket az ilyes engedélyezéshez.

     Minden elismert elsődleges feldolgozó jogosult termesztési szerződéseket kötni, feltéve, ha az EU származású dohányának összes értékesített volumenéből legalább 60%-ot dohánytermék gyártóknak értékesít, közvetlenül vagy közvetve, további feldolgozás nélkül.

 

2. A tagállamnak vissza kell vonnia az engedélyt, ha a feldolgozó szándékosan vagy súlyos  gondatlanságból, megszegi a nyers dohányra vonatkozó EU vagy nemzeti törvényeket.

 

 

 

 

171. c.c. Cikkely

Termesztési területek

 

Az 1782/2003 (EK) számú Rendelet 110.k. cikkelyének (a) pontjában említett termesztési területeknek minden egyes fajtacsoportra meg kell egyezniük azokkal a területekkel, amelyek a jelen Rendelet XXVI. Számú Függelékében vannak felsorolva.

 

A tagállamok sokkal jobban korlátozhatják a termesztési területeiket, főként a minőség céljából. A korlátozott termesztési területek nem haladhatják meg a közigazgatási egység, vagy Franciaországban a kanton területét.

 

 

171. c.d. Cikkely

Termesztési szerződések

 

1. Az 1782/2003 (EK) számú Rendelet 110.k. cikkelyének (c) pontjában említett termesztési szerződéseket egyik részről az elsődleges feldolgozónak, másik részről pedig a termelőnek vagy az öt képviselő termelői társulásnak kell aláírnia, feltéve, hogy a termelői társulást (csoportot) az adott tagállam elismerte.

 

2. A termesztési szerződéseket fajtánként vagy fajtacsoportonként kell kötni. A szerződésnek köteleznie kell az elsődleges feldolgozót, hogy átvegye a szerződés alapján leszállított leveles dohány mennyiséget, és a termelőt vagy pedig az őt képviselő termelői társulást pedig köteleznie kell arra, hogy leszállítsa az elsődleges feldolgozó részére azt a dohány mennyiséget, amit a tényleges termés mennyisége megenged.

 

3. A termesztési szerződéseknek minden termesztési évre legalább az alábbi adatokat kell tartalmazniuk:

     (a) a szerződő felek neve és címe,

     (b) a szerződött dohányfajta vagy fajtacsoport,

     (c) a maximális leszállítandó mennyiség,

     (d) a pontos hely, ahol a dohányt megtermelték: a 171.c.c. cikkelyben meghatározott termesztési terület, provincia, helyhatósági terület, valamint a parcella azonosítása az integrált ellenőrzési rendszerben,

     (e) az adott parcella területe, kivéve a művelési utakat és a kerítéseket,

     (f) értékesítési ár, a minőségi osztálynak megfelelően, kivéve a támogatást, szolgáltatási díjakat és adókat,

     (g) a megállapodott minimális minőségi követelmények minőségi osztályonként, minimum 3 minőségi osztályt véve törési övezetenként, és a termelő kötelezettségvállalása, hogy olyan nyers dohányt szállít a feldolgozó részére, amely legalább ezeknek a minőségi követelményeknek megfelel,

     (h) az elsődleges feldolgozó kötelezettségvállalása, hogy megfizeti a termelőnek a minőségi osztálynak megfelelő felvásárlási árat,

     (i) a felvásárlási ár kifizetésének határideje, amely nem haladhatja meg a leszállítást követő 30 napot,

     (j) a termelő kötelezettségvállalása, hogy az érintett parcellát beülteti dohánnyal legkésőbb az adott termesztési év június 20-ig.

 

4. Amennyiben az újraültetés június 20. utáni időpontra tolódik, a termelő még az adott időpont előtt köteles erről ajánlott levélben tájékoztatni a feldolgozót és a tagállam illetékes hatóságát, megindokolva a késé okát és tájékoztatva őket bármilyen, a termőterületét érintő változásról.

 

5. A termesztési szerződést kötő felek írásos módosításban növelhetik a szerződésben eredetileg meghatározott mennyiségeket. A módosítást nyilvántartásba vétel végett be kell nyújtani az illetékes hatósághoz legkésőbb a 171.c.e. cikkely (1) pontjában a termesztési szerződések megkötési határidejeként meghatározott időpontot követő 40. napig.

 

 

 

 

171. c.e. Cikkely

A szerződések megkötése és nyilvántartása

 

1. A termesztési szerződéseket a termesztési év április 30-ig meg kell kötni, kivéve a vis major esetét. A tagállamok korábbi időpontot is előírhatnak.

 

2. A vis major esetét kivéve a termesztési szerződéseket megkötésük után be kell nyújtani az illetékes szervhez, nyilvántartásba vétel céljából, legkésőbb a fenti 1. pontban meghatározott szerződéskötési időpontot követő 15 napon belül.

 

     Az illetékes szervnek ahhoz a tagállamhoz kell tartoznia, amelyikben a feldolgozás végbemegy. Amennyiben a feldolgozás más tagállamban történik, mint amelyikben a dohányt megtermelték, akkor a feldolgozó tagállam illetékes szerve köteles azonnal elküldeni a nyilvántartott szerződés másolatát a termelő tagállam illetékes szervének. Amennyiben ez a szerv nem saját maga végzi a támogatási rendszer ellenőrzéseit, akkor a nyilvántartott szerződés másolatát köteles elküldeni az illetékes ellenőrző szerv részére.

 

3. Amennyiben az 1. pontban meghatározott szerződéskötési határidőt, vagy a 2. pontban a termesztési szerződések benyújtására meghatározott határidőt maximum 15 nappal túllépik, a kifizetendő támogatás összegét 20%-kal csökkenteni kell.

 

 

 

171. c.f. Cikkely

Szerződések megkötése a termelői társulással

 

1. Ahol az elsődleges feldolgozó és a termelői társulás között szerződést kötnek, ahhoz csatolni kell egy listát, feltüntetve rajta az érintett termelők nevét és az általuk leszállítandó maximális mennyiségeket, a parcellájuk pontos helyét és méretét, a 171.c.d. cikkely 3. (c), (d) és (e) pontjainak megfelelően.

     Ezt a listát legkésőbb a termesztési év május 15-ig  nyilvántartás céljából be kell nyújtani a az illetékes szervhez.

 

2. Az 1. pontban említett  termelői társulás nem végezhet elsődleges dohányfeldolgozást.

 

3. A dohánytermelők nem tartozhatnak egytől több termelői társuláshoz.

 

 

171. c.g. Cikkely

Minimális minőségi követelmények

 

     A feldolgozóknak leszállított dohánynak egészségesnek, kifogástalannak és piacképes minőségűnek kell lennie, és mentesnek minden olyan tulajdonságtól, amelyek a XXVII. Függelékben fel vannak sorolva. A tagállamok vagy a szerződést kötő partnerek ennél szigorúbb minőségi követelményeket is meghatározhatnak.

 

 

171. c.h. Cikkely

Viták

 

A tagállamok biztosíthatják, hogy az elsődleges feldolgozónak leszállított dohány minőségével kapcsolatos vitákat egy döntőbírósági szerv elé vigyék. A tagállamoknak kell kidolgozniuk az ilyen szervek tagságával és határozat hozatali eljárásaival kapcsolatos szabályokat. A döntőbírósági szerveknek a termelők és feldolgozók 1-1 vagy több képviselőjéből kell állniuk, egyenlő arányban.

 

 

 

 

 

 

 

171. c.i. Cikkely

Támogatási szint

 

Az 1782/2003 (EK) Rendelet 110.k. cikkelye (d) pontjának alkalmazása szerint a tagállamoknak a termesztési év március 15-ig tájékoztató jelleggel meg kell határozniuk a  dohánytámogatás 1 kg-ra eső mértékét dohányfajtánként vagy fajtacsoportonként. A tagállamok a leszállított dohány minőségének függvényében differenciálhatják a támogatás mértékét. A támogatás mértéke egyetlen fajta vagy fajtacsoport esetében sem haladhatja meg az 546/2002 (EK) Tanácsi Rendeletben a 2005. termesztési évre fajtánként illetve fajtacsoportonként meghatározott támogatás mértékét (EU Hivatalos Lapja, 2002. március 28.  L 84, p.4. )

A tagállamoknak az adott évi termésből az összes dohánymennyiség leszállítását követő 15 munkanapon belül meg kell határozniuk a dohánytámogatás 1 kg-ra eső végső mértékét dohányfajtánként vagy fajtacsoportonként. Amennyiben egy tagállamban az igényelt támogatás összes mértéke meghaladja az 1782/2003 (EK) Rendelet 110.l. cikkelyében a 110.m. cikkely figyelembevételével meghatározott nemzeti plafon értéket, akkor a tagállamnak lineárisan csökkentenie kell minden egyes termelőnél a kifizetendő támogatás mértékét.

 

 

171. c.j. Cikkely

A kifizetendő támogatás kiszámítása

 

1. A termelőknek kifizetendő támogatás összegét a minimális minőségi követelményeknek megfelelő és az elsődleges feldolgozó által átvett, érintett dohányfajta vagy fajtacsoport súlyának alapján kell kiszámítani.

 

2. Ha a nedvességtartalom eltér a XXVII. Függelékben az adott fajtára megállapított szinttől, a súlyt minden egyes % eltérésnek megfelelően módosítani kell, a Függelékben meghatározott tűréshatárokon belül.

 

3. A nedvességtartalmat meghatározó módszereknek, a mintavételi szinteknek és gyakoriságnak, valamint a módosítandó súly kiszámítási módszerének meg kell egyezniük a XXIX. Függelékben leírtakkal.

 

 

 

171. c.k. Cikkely

A dohány beszállítása

 

1. A vis major esetét kivéve a termelők kötelesek a teljes dohánytermésüket leszállítani az elsődleges feldolgozónak, a betakarítást követő év április 30-ig. Ennek elmulasztása esetén elveszítik a támogatásra való jogosultságukat. A tagállamok meghatározhatnak ettől korábbi időpontot is.

 

2. A beszállítás történhet közvetlenül a feldolgozás helyszínére, vagy ha a tagállam ezt megengedi, egy engedélyezett felvásárlási központba. Az illetékes ellenőrző szervnek kell jóváhagynia ezeket a felvásárló központokat, amelyeknek megfelelő épületeik, súlymérlegeik és telephelyeik vannak.

 

3. Ha a feldolgozatlan dohányt nem szállítják le a 2. pontban említett helyekre, vagy ha a felvásárló központból a feldolgozó üzembe különböző dohánymennyiségeket szállító cég nem rendelkezik szállítási engedéllyel, akkor a kérdéses dohányt átvevő elsődleges feldolgozó vállalat köteles a kérdéses dohánymennyiség után járó támogatás összegével megegyező pénzösszeget megfizetni a tagállam részére. Ezt az összeget az Európai Mezőgazdasági Irányítási és Garancia Alapba (EAGGF) kell elkönyvelni.

 

 

171. c.l. Cikkely

Kifizetés

 

A tagállam illetékes szerve fizeti ki a támogatást a termelőnek, az illetékes ellenőrző szervtől kapott ellenőrzési igazolás alapján, amelyben megerősítik, hogy a dohány le lett szállítva.

 

 

171. c.m. Cikkely

Előlegek

 

1. A 796/2004 (EK) számú Rendelet 10. Cikkelyének (1) pontja alapján a tagállamok alkalmazhatják a dohánytámogatási előleg kifizetési rendszert a termelők részére.

 

2. A termelők az előleg kérelmüket a termesztési év szeptember 16-ig adhatják be. A kérelemhez az alábbi okiratokat kell csatolni, kivéve, ha a tagállam biztosítja azokat, mert már a tulajdonában vannak:

     (a) a termesztési szerződés másolata vagy annak nyilvántartási száma,

     (b) a termelő írásos nyilatkozata, melyben felsorolja azokat a dohánymennyiségeket, amelyek a tulajdonában vannak és az adott termesztési évben leszállítja őket.

 

3. Az előleg, melynek összege a kifizetendő támogatásnak maximum az 50%-a lehet, a 171.c.i. Cikkely szerint meghatározott tájékoztató jellegű támogatási szintet alapul véve, csak akkor fizethető ki, ha a termelő az (előleg összege + annak 15%-a) értékű biztosítékot helyez letétbe. A biztosítékot akkor lehet felszabadítani, ha már a támogatás teljes összege kifizetésre került a 2220/85 (EEK) számú Rendelet 19. Cikkelye értelmében.

 

4. Az előleget a termesztési év október 16-tól kezdődően és a 2. pontban említett kérelem valamint a 3. pontban említett  biztosíték letétbe helyezéséről szóló igazolás benyújtási idejét követő 30 napon belül fizethető ki.

     A kifizetett előleget le kell vonni a 171.c.l. Cikkelyben meghatározott, kifizetendő támogatási összegből.

 

5. A tagállamoknak további feltételeket kell meghatározniuk az előlegek kifizetésének szabályozásához, elsősorban a kérelmek végső benyújtási határidejének a meghatározásával kapcsolatban. Ha a termelők már megkezdték az értékesítéseket, nem nyújthatnak be kérelmet az előlegre.

 

 

 

 

 

 

171. c.n. Cikkely

Országhatáron túli feldolgozás

 

1. A támogatást vagy az előleget annak a tagállamnak kell fizetnie, amelyikben a dohányt megtermelték.

 

2. Ha a dohányt más tagállamban dolgozzák fel, mint amiben megtermelték, akkor a feldolgozó tagállam, miután végrehajtotta a szükséges ellenőrzéseket, köteles informálni a termelő tagállamot minden olyan adatról, amely a támogatás kifizetéséhez vagy a biztosíték felszabadításához szükséges.

 

 

 

171. c.o. Cikkely

A Bizottság tájékoztatása

 

1. Minden érintett tagállam, legkésőbb minden termesztési év január 31-ig  köteles tájékoztatni a Bizottságot az alábbiakról:

     (a) a termesztési szerződések nyilvántartásáért felelős szervek neve és címe,

     (b) az engedéllyel rendelkező elsődleges feldolgozó vállalatok neve és címe.

     A Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjának „C” Fejezetében közzéteszi a termesztési szerződések nyilvántartásáért felelős szervek, valamint az engedéllyel rendelkező elsődleges feldolgozó vállalatok listáját.

 

2. Minden érintett tagállam köteles azonnal tájékoztatni a Bizottságot a jelen Fejezet alkalmazásával kapcsolatban megtett nemzeti intézkedéseiről.

 

 

171. c.p. Cikkely

Átmeneti intézkedés

 

Kötelezettség nélkül bármilyen további módosításra, azok a dohánytermelők, akiknek a terméskvótája a 2075/92 (EEK) Rendelet 14. Cikkelye alapján a 2002. és 2003. évi termések során vissza lett vásárolva, 2006. január 1-től jogosultak a kvótájuk visszavásárlásának évét  követő 5 termesztési év fennmaradó részére megkapni a 2005. évi terméssel kapcsolatban garantált prémium %-kal megegyező támogatási összeget, a XXX. Függelék táblázatai szerint. Ezeket az összegeket minden év március 31. előtt ki kell fizetni.

 

 

 

 

 

 


Időjárás
Máshol vagyok:Kövessen minket