Magyar Dohányújság

MAGYAR DOHÁNYTERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HUNGARIAN TOBACCO GROWERS ASSOCIATION

2006. évi kiegészítő nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről - kihirdetés elött -

2006.04.04. 17:49:10

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter …/2006. ( ) FVM rendelete

2006.04.04.


Tájékoztatás és figyelem felhívás!

Az itt közzétett, szám és kihirdetési időpont nélküli rendelet még nem lépett hatályba, kihirdetése folyamatban van. A közzététel tájékoztató jellegű, a jogalkalmazók a Magyar Közlönyben történő kihirdetést kötelesek megvárni. Csak a Magyar Közlönyben kihirdetett és hatályba lépett rendelet alkalmazható! A Magyar Közlönyben történő kihirdetésre megküldve 2006. március 29-én

dr. Pásztor Tamás

…/2006. ( ) FVM rendeleteaz Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz kapcsolódó 2006. évi kiegészítő nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről


Dohány termesztésének támogatása44. §(1) Dohánytermesztési támogatás folyósítható azon területek után:

a) amelyeken Virginia, vagy Burley dohányt termesztenek,

b) amelyeken az állományt legalább a rendes növekedési feltételek melletti betakarításig megőrzik, és azt be is takarítják,

c) amelyekről betakarított nyersdohányra a termelői csoporttal e rendeletben foglaltak szerint írásbeli szerződést kötöttek, és

d) amely tekintetében termelői csoport igazolja az MVH felé, hogy a termelői csoport tagja,

da) a dohány fajtájának megjelölésével termesztési kötelezettségének eleget tett, valamint

db) mekkora területen termesztett a szerződésben foglaltak szerint dohányt, és e területről melyik fajtából mekkora mennyiséget értékesített a termelői csoport részére, és

e) amelyre a termelői csoport viszontszerződéssel rendelkezik az elsődleges feldolgozóval.

(2) A támogatás teljes összegére – a (3) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel – csak az a termelő jogosult, aki (amely) legalább 1,45 tonna/hektár átlagtermés figyelembevételével megállapított mennyiségű dohányt értékesített a termelői csoport részére.

(3) Az a termelő aki (amely) 1,45 tonna/hektár átlagtermés figyelembevételével megállapított mennyiségnél kevesebb dohányt értékesített a termelői csoport részére, csak abban az esetben jogosult a támogatás teljes összegére, ha:

a) a termelői csoport az érintett termelőnek a termelői csoport szinten 1,45 tonna/hektár átlagtermés figyelembevételével megállapított mennyiség terhére kiegészítő mennyiséget jóváír, vagy

b) a terméskiesést a rendelet 10. §-a szerinti módon igazolja.

(4) A (2)-(3) bekezdésben foglalt feltételek teljesítésének hiányában a támogatás alapjául szolgáló terület arányosan csökkentésre kerül. Az igényelt terület és a megállapított terület közötti különbség jogkövetkezmény alapját képezi.

(5) A támogatás alapjául szolgáló bázisterületek nagysága:

a) Burley dohány esetén 1800 hektár,

b) Virginia dohány esetén 4.058 hektár.45.§(1) A termelői csoport – ide értve az ideiglenesen elismert termelői csoportot is – termelők és dohányfajták szerinti lebontásban 2006. június 30-ig köteles az MVH Központi Hivatalához benyújtani a termelői csoport tagjaival kötött termeltetési szerződéseket, valamint az elsődleges feldolgozóval kötött értékesítési szerződést.

(2) A termelői csoporttal kötött dohány termeltetési szerződés csak abban az esetben fogadható el, ha legalább a következőket tartalmazza:

a) a szerződő felek adatai,

b) a szerződő felek regisztrációs száma,

c) a termelt dohány fajtája,

d) a dohánytermő terület nagysága hektárban, két tizedes jegy pontossággal

e) a termelők hozzájáruló nyilatkozatát az adataik kezeléséről.

(3) A termelői csoport – ide értve az ideiglenesen elismert termelői csoportot is – a zöldbimbós állapotot követően, de legkésőbb 2006. október 1-ig köteles a dohánytermő területe állapotát a helyszínen felmérni, és nyilatkozni arról, hogy a dohánytermő területet a szerződésben foglaltak szerint művelik. A helyszíni szemlére meg kell hívni a termelői csoporttal szerződéses kapcsolatban álló elsődleges feldolgozót is. A nyilatkozat legalább

a következőket tartalmazza:

a) a szerződő felek adatai,

b) a szerződő felek regisztrációs száma,

c) a dohánytermő területre vonatkozó legfontosabb megállapítások,

d) a helyszíni szemlén résztvevők aláírása.

(4) A helyszíni ellenőrzés eredményeit a termelői csoport által beküldendő igazolás kiállításakor figyelembe kell venni.

(5) A termelői csoport köteles az általa felvásárolt összes dohányt viszontszerződés alapján elsődleges feldolgozónak értékesíteni.46.§A 44.§ (1) bekezdése szerinti igazolást az a termelői csoport adhatja ki, amely rendelkezik az MVH által elfogadott, a tényleges dohány felvásárlási és értékesítési adatokat regisztráló nyilvántartási rendszerrel.47.§(1) A 44 § (1) bekezdés d) pontja szerinti igazolás legalább a következőket tartalmazza:

a) a szerződő felek, illetve jogutódjának adatai,

b) a szerződő felek, illetve a jogutód regisztrációs számát,

c) a termelő által a termelői csoportnak az igazolás kiállításáig értékesített nyersdohány fajtáját, mennyiségét tonnában két tizedesjegy pontossággal, és a termést adó terület nagyságát hektárban két tizedesjegy pontossággal,

d) a termelő nyilatkozatát, miszerint egyetért az igazolásban foglaltakkal, valamint

e) a termelői csoport képviselőjének, és a termelőnek az aláírását.

(2) A 44. § (1) bekezdés d) pontja szerinti igazolásokat dohányfajtánkként egy alkalommal, legkésőbb 2007. március 1-ig kell az MVH Központi Hivatalához benyújtani.

(3) A benyújtott igazolások alapján az MVH 2007. január 1-jét követően, az összes dohánytermelői csoport által hiánytalanul kiállított összes igazolás kézhezvételét követő 45 napon belül gondoskodik a támogatás kifizetéséről.Időjárás
Máshol vagyok:Kövessen minket