Magyar Dohányújság

MAGYAR DOHÁNYTERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HUNGARIAN TOBACCO GROWERS ASSOCIATION

Szapáry Gyula

1832.11.01. - 1905.01.20.
Születési hely: Pest
Születés ideje: 1832.11.01.
Halál ideje : 1905.01.20.

 

Gróf Szapáry Gyula 1832. november 1-én született Pesten szülei Szapáry József gróf, udvari tanácsos és báró Orczy Anna voltak.
 

Gróf Szapáry Gyula születési bejegyzése
 

Már egyetemi évei alatt Heves és Külső-Szolnok vármegye szolgálatában állt, és annak gazdasági egyesületét vezette 1867-ig. Jogi tanulmányainak befejezése után a vármegye törvényhatóságán szolgált, majd 1860-ban annak első alispánja, majd főispánja volt 1867–69 között.
 
1861-ben és 1865-ben a felirati párt országgyűlési képviselője volt.
 


Gróf Szapáry Gyula
 

1864. május 30-án, Budapesten feleségül vette tolnai gróf Festetics Karolinát (1838–1919), akitől hét gyermeke született.

1869-től belügyminiszteri tanácsos, majd 1870-1871 között közlekedési minisztériumi államtitkára, 1873-75 között pedig belügyminiszter volt.

1878-87 közötti években miután, Széll Kálmán visszalépése után a Tisza Kálmán vezette kormányban elvállalta a pénzügyi tárcát, s ebben a pozíciójában nagy érdemei voltak a magyar államháztartás konszolidációja terén.

 


Gróf Szapáry Gyula
 

Kapcsolata a dohányüggyel államférfiként ehhez a beosztásához kapcsolódott, miután a hazai dohányügy fejlődése az ő pénzügyminiszterségének ideje alatt vett nagyobb lendületet.

Az állami dohányjövedék területén bekövetkezett változásokban döntő szerepet játszott Szapáry.
A m. kir. dohányjövedéki központi igazgatóságot ő szervezte és léptette életbe, 1882. április 1-én, — amellyel a dohányjövedék, ügyeinek önálló intézésére, egy nagy apparátussal működő és kizárólag szakemberekből álló központi „kormányzat” jöhetett létre.

Gróf Szapáry Gyula, mint pénzügyminiszter, hívta össze 1884-ben az országos dohány ankétot, melynek keretében számos megvitatott pénzügyminiszteri javaslatát részint saját hatáskörében fokozatosan életbe léptette, részint a későbbi dohánytörvény megalkotásához használta fel.

Az dohánytermesztés szempontjából annyira fontos talajvizsgálatoknak 1884-ben történt megindítása, szintén az ő rendelkezésére történt.

Az országos magyar gazdasági egyesületnek évek át elnöke volt pénzügyminisztersége után és az egyesület körében is igen sok hasznos kezdeményezést tett, az okszerű dohánytermelés előmozdítása érdekében. 1887-ben ő volt azon mozgalomnak egyik vezére, melyet az országos gazdasági egyesület indított és eredményre is vezetett, a dohánybeváltási áraknak méltányosabb meghatározása tárgyában.

 

Szentgyörgyábrányi birtok
 

Szapáry Gyula, nemcsak mint államférfi működött közre a dohányügy felemelkedése érdekében, hanem mint magán ember is behatóan foglalkozott azzal.

Pusztataskonyon (Jász - Nagykun – Szolnok m.) berendezett uradalmán, 75 holdon, és Szentgyörgyábrányi (ma Nyírábrány) birtokán pedig 40 holdon termel dohányt. Fontosnak tartotta, hogy okszerű termelést folytasson a legjobb eredmények elérése érdekében. Példamutató termesztésével az ország legjobb nagytermelőinek egyike volt éveken keresztül. 1885. évi országos kiállításon bemutatott dohánya kitüntetésben részesült.

1889-1890 között földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi, majd földművelésügyi miniszteri feladatokat látott el.

 

Gróf Szapáry Gyula miniszterelnök
 

Tisza Kálmán lemondása után, 1890. március 15-én Ferenc József Szapáryt bízta meg a kormányalakítással. E kormányban olyan nagy nevek szerepeltek, mint Wekerle Sándor, Szilágyi Dezső, Baross Gábor és Csáky Albin. A Szapáry-kabinet törvénybe iktatta a közigazgatás államosítását. 1892. november 21-én távozott kormányfői posztjáról, s nem is szerepelt aktívan a politikában 1894-ig. Ekkor szakított a szabadelvű párttal, és az (első) Wekerle-kormánnyal, majd egyházpolitikai javaslatokat nyújtott be. 1900-ban elnyerte a tárnokmesteri méltóságot, s 1904-ben a Hitelbank elnökének választották meg.
 

Gróf Szapáry Gyula gyászjelentése

1905. január 20-án Abbáziában halt meg. A holttest hazaszállítása után a Pusztataskonyban lévő családi kriptában helyezték örök nyugalomra.

 

Szapáry szobor Szolnokon


Forrás: MADOSZ

Képgaléria :

Szapáry Gyula

Kövessen minket