Magyar Dohányújság

MAGYAR DOHÁNYTERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HUNGARIAN TOBACCO GROWERS ASSOCIATION

2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról

2010.07.14. 10:06:35

2010.07.14.


az egyszerűsített foglalkoztatásról


1. § (1) E törvény szabályai szerint, egyszerûsített módon létesíthetõ munkaviszony (a továbbiakban: egyszerûsített foglalkoztatás)

a) mezõgazdasági, továbbá turisztikai idénymunkára vagy

b) alkalmi munkára.

(2) Az alkalmi munkára irányuló egyszerûsített foglalkoztatás esetén az egyszerûsített munkaviszonyban egy naptári napon legfeljebb foglalkoztatott munkavállalók létszáma – a munkáltatónak az adott hónapot megelõzõ hat havi átlagos statisztikai létszámát alapul véve – nem haladhatja meg

a) a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartozó fõállású személyt nem foglalkoztató munkáltató esetén az egy fõt,

b) egy fõtõl öt fõig terjedõ munkavállaló foglalkoztatása esetén a két fõt,

c) hattól húsz fõig terjedõ munkavállaló foglalkoztatása esetén a négy fõt,

d) húsznál több munkavállaló foglalkoztatása esetén a munkavállalói létszám húsz százalékát.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott napi alkalmi munkavállalói létszámkeretet a munkáltató a tárgyév napjaira egyenlõtlenül beosztva is felhasználhatja, a 2. § 3. pontjára is figyelemmel. Ennek során a tárgyévben fel nem használt létszámkeret a következõ naptári évre nem vihetõ át.

(4) Ha a munkáltató és a munkavállaló

a) idénymunkára, vagy

b) idénymunkára és alkalmi munkára létesít egymással több ízben munkaviszonyt, akkor ezen munkaviszonyok együttes idõtartama a naptári évben a százhúsz napot nem haladhatja meg.

(5) E törvény szabályai nem zárják ki, hogy az (1) bekezdésben foglalt esetekben a munkáltató és a munkavállaló az Mt. általános szabályai szerint létesítsen munkaviszonyt.

2. § E törvény alkalmazásában:

1. mezõgazdasági idénymunka: a növénytermesztési, erdõgazdálkodási, állattenyésztési, halászati ágazatba tartozó olyan munkavégzés, amely az elõállított áru vagy a nyújtott szolgáltatás természete miatt – a munkaszervezés körülményeitõl függetlenül – évszakhoz, az év adott valamely idõszakához vagy idõpontjához kötõdik, illetve a megtermelt mezõgazdasági termékeknek a munkáltató saját gazdasága területén történõ anyagmozgatása, csomagolása, feltéve, hogy azonos felek között a határozott idõre szóló munkaviszony idõtartama nem haladja meg

egy naptári éven belül a százhúsz napot,

2. turisztikai idénymunka: a kereskedelemrõl szóló törvényben meghatározott kereskedelmi jellegû turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál végzett idénymunka, feltéve, hogy azonos felek között a határozott idõre szóló munkaviszony idõtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a százhúsz napot,

3. alkalmi munka: a munkáltató és a munkavállaló között

a) összesen legfeljebb öt egymást követõ naptári napig, és

b) egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt naptári napig, és

c) egy naptári éven belül összesen legfeljebb kilencven naptári napig létesített, határozott idõre szóló munkaviszony,

4. külföldi személy: a magyar állampolgársággal nem rendelkezõ természetes személy,

5. harmadik országbeli állampolgár: a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott harmadik országbeli állampolgár,

6. tagállam: az Európai Unió tagállama, valamint az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes más állam, továbbá olyan állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerzõdés alapján a szabad mozgás és tartózkodás joga tekintetében az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.* A törvényt az Országgyûlés a 2010. július 5-i ülésnapján fogadta el.(...)a törvény teljes szövegeIdőjárás
Máshol vagyok:Kövessen minket